Language Assistance

Español

PACE of the Southern Piedmont cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 8000).

繁體中文

PACE of the Southern Piedmont 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000)。

Tiếng Việt

PACE of the Southern Piedmont tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

한국어

PACE of the Southern Piedmont 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000) 번으로 전화해 주십시오.

Français

PACE of the Southern Piedmont respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-704-887-3840 (ATS: 1-704-887-3840 ext. 8000).

العربية

وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زیمی لاو اھب لومعملا ةیلاردفلا ةیندملا قوقحلا نیناوقب PACE of the Southern Piedmont مزتلی .سنجلا وأ ةقاعلإا وأ نسلا وأ ينطولا لصلأا
مقر) 704-887-3840-1 مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم .(704-887-3840 ext.8000-1 :مكبلاو مصلا فتاھ

Hmoob

PACE of the Southern Piedmont ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

Русский

PACE of the Southern Piedmont соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

Tagalog – Filipino

Sumusunod ang PACE of the Southern Piedmont sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

ગુજરાતી

PACE of the Southern Piedmont લા ુપડતા સમવાયી નાગરક અિધકાર કાયદા સાથે ુસંગત છે અને િત, રંગ, રાષ્ટ્રય ળ, મર, અશક્તતા અથવા લગના આધાર ભેદભાવ રાખવામા ંઆવતો નથી.

ચુના: જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િન:લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

ខ្មែរ

PACE of the Southern Piedmont អនុវតមចប់សិទិពលរដៃនសហព័នែដលសមរម្យនិងមិននរេរសេអើសេលើមូលន ៃនពូជសន៍ ពណ៌សម្បរ សតិេដើម យុ ពិរព ឬេភទ។

្របយ័ត៖ េបើសិនអកនិយ ែខរ, េសជំនួយែផក េយមិនគិតឈល គឺចនសំប់បំេរអក។ ចូរ ទូរស័ព1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000). ។

Deutsch

PACE of the Southern Piedmont erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

हिंदी

PACE of the Southern Piedmont लागू होने योग्य संघीय नागरक अिधकार क़ाननू का पालन करता ह ैऔर जाित, रंग, राीय मूल, आयु, िवकलांगता, या लग के आधार पर भेदभाव नह करता ह।

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000). पर कॉल कर।

ພາສາລາວ

PACE of the Southern Piedmont ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000).

日本語

PACE of the Southern Piedmont は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-704-887-3840 (TTY: 1-704-887-3840 ext. 8000)まで、お電話にてご連絡ください。